۲۶ تیر ۱۳۹۶

چند بار شالگردنت را ببافم؟

این کتاب شامل مجموع هشت داستان کوتاه میباشد. که این هشت داستان شامل: دو گوش شنوا‌، چند بار شالگردنت را ببافم؟، کفش پای چپ، برای همکار […]